Privacyverklaring

Wij van DAKaccent zijn ons ervan bewust dat je graag wil weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens veilig houden. DAKaccent is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

In deze Privacyverklaring vertellen we je graag meer over het gebruik van je persoonsgegevens en je privacyrechten. Neem gerust contact op als je vragen hebt. Je kunt ons bereiken via:

DAKaccent Nederland B.V.
Postbus 398
5060 AJ Oisterwijk
info@dakaccent.nl

Welke gegevens verwerken we?

Welke gegevens we verwerken, hangt af van de relatie die je met ons hebt. Hierna kan je lezen welke gegevens we verwerken als je klant bij ons bent, producten of diensten aan ons levert, bij ons solliciteert of op een andere manier contact met ons hebt.

Klanten
DAKaccent verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door (de contactpersonen van) de klant verstrekt;
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door (de contactpersonen van) de klant verstrekt;
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door (de contactpersonen van) klant is verstrekt;
 • Andere gegevens van klanten waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving te voldoen, zoals door (de contactpersoon van de) klant verstrekt of verkregen uit openbare bron, zoals het Handelsregister.

 

Leveranciers

 • DAKaccent verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie DAKaccent producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij deze leveranciers (hierna: “leveranciers”):
 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door (de contactpersoon van de) leverancier verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door (de contactpersoon van de) leverancier verstrekt;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door (de contactpersoon van de) leverancier verstrekt;
 • Andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, zoals door (de contactpersoon van de) leverancier verstrekt of verkregen uit openbare bron, zoals het Handelsregister.

 

Sollicitanten
Wanneer je bij ons solliciteert, verwerken wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), zoals door jou verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door jou verstrekt;
 • Nationaliteit en geboortedatum zoals door jou verstrekt;
 • Beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, cijferlijsten, stagebeoordelingen, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief zoals door jou verstrekt;
 • Referenties zoals door jou of een referent verstrekt, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met jou.

 

Derden

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van derden (zoals websitebezoekers, contactpersonen van potentiële klanten, referenten etc.) verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), voor zover aan ons bekend gemaakt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), voor zover aan ons bekend gemaakt;
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • Gegevens in verband met een bezoek aan de onze websites, waaronder het IP-adres, de bezochte website, het klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie, zie ook de informatie in de cookiebanner;
 • Bij referenten: persoonsgegevens die in de verstrekte referentie zijn opgenomen;
 • Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door derden aan ons zijn verstrekt in het kader van onze dienstverlening of de beslechting van een geschil.

 

Cameratoezicht

Wij maken op onze locaties gebruik van cameratoezicht.

Op basis van welke grondslagen en waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

a) Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;

b) Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen; c) Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;

d) Met jouw toestemming.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan je vragen. Je mag jouw toestemming altijd weer intrekken. Wij wijzen je erop dat het intrekken van je toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming, onverlet laat.

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) wij dit doen. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien je hier specifieke vragen over hebt, kan je altijd contact opnemen.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • om de gevraagde diensten en producten te kunnen verlenen, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen (a, b en c: het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening);
 • voor onze administratie, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over onze producten en dienstverlening (a, b en c: ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling en ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening);
 • om contact met je te houden en om met je te communiceren, bijv. om jouw vragen te beantwoorden (a, b en c: ons belang om met onze klanten te communiceren en in contact te blijven, d);
 • voor het behandelen van je sollicitatie (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande vacature en d: toestemming indien je langer in portefeuille wil te blijven, zie: “Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?”);
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • om je toegang tot onze locaties te verschaffen en ten behoeve van de bedrijfsbeveiliging (a, b en c: het belang om een correcte (bezoekers)administratie te kunnen voeren en ons pand, onze inventaris, onze medewerkers en de informatie die wij onder ons hebben, te beschermen);
 • om je toegang te geven tot onze websites, voor beveiligingsdoeleinden en het bijhouden van gebruikersstatistieken van onze websites en de websites te verbeteren en om specifieke inhoud, zoals video’s, te kunnen tonen (a, b en c: het belang van het kunnen aanbieden van een veilige en geoptimaliseerde website, d);
 • voor de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving (b, c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

 

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteren we de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op DAKaccent ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.
 • De persoonsgegevens die je voor je sollicitatie aan ons verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien je hiervoor toestemming geeft, houden wij jouw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om je voor eventuele toekomstige vacatures te benaderen. Wanneer je bij ons in dienst treedt, zullen jouw persoonsgegevens onderdeel worden van je personeelsdossier.
 • Camerabeelden worden in beginsel 72 uur bewaard.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen aangaande het gebruik van cookies, verwijzen wij je naar de cookiebanner waarin deze informatie per cookie is opgenomen.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kunnen we de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

 

Aan wie verstrekken we jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgen we ervoor
dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Door ons ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving.

DAKaccent kan jouw persoonsgegevens delen met:

 • Leveranciers (bijv. softwareleveranciers, deurwaarders, koeriersdiensten, accountants etc.);
 • Rechtsopvolger(s) ingeval DAKaccent wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement en tevens met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie;
 • Gerechten en overheidsinstellingen;
 • Andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met jouw toestemming.

Ten behoeve van onze dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zullen we ervoor zorgen dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer je daarvan een kopie wil te ontvangen.

 

Beveiliging

DAKaccent doet er alles aan om jouw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Voor vragen over de beveiliging van je persoonsgegevens, of als je het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kan je contact opnemen via info@dakaccent.nl.

 

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons:

 • het recht om te verzoeken of DAKaccent persoonsgegevens van je verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in jouw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn; – het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op jouw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van jouw persoonsgegevens aan een door jou aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om je rechten uit te oefenen kan je contact met ons opnemen via info@dakaccent.nl of per post via bovengenoemde contactgegevens.

Om te voorkomen dat we informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen we je om aanvullende informatie vragen om je identiteit te controleren. In beginsel laten we je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten of we aan je verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen we je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen we onder bepaalde omstandigheden je verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen we je uitleggen waarom. Meer informatie over je privacyrechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, dan proberen we er graag samen met je uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kan je een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

 

Wijzigingen

DAKaccent behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacyverklaring is steeds op onze websites te vinden. Bij substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, doen wij ons best om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.